iOS App Development

14 nedelja · 120 časova · 12 časova nedeljno
Ovo je intenzivni kurs namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developer-a za razvoj mobilnih aplikacija na iOS platformi. Na ovom kursu možete steći predznanje neophodno za uspešno praćenje nastave na Advanced iOS development kursu.

Trajanje

Ukupno trajanje kursa je oko 14 nedelja, u toku kojih se realizuje 120 časova nastave, od po 45 minuta. Nastava je organizovana u 30 predavanja, od po 4 časa. Kurs obuhvata 2 modula, pri čemu svaki modul sadrži 15 predavanja (60 časova). Održavaju se 3 predavanja nedeljno, u večernjim terminima od 18:00 do 21:00 čas.

Kalendarom kursa su na kraju svakog modula predviđene pauze za pripremu polaznika, nakon kojih se organizuje poseban termin za ispit. Uključujući termine za predavanja, pauze za pripremu i termine za ispite, kurs ukupno traje oko 3 meseca i 2 nedelje.


Cena

227.000 rsd

* Navedenu cenu je moguće platiti odjednom ili na tri mesečne rate.

* Uslov za realizaciju planiranih kurseva je upis neophodnog broja polaznika.

Prijavite se za naredni kurs
iOS App Development

UPIS JE U TOKU.

Ostavite Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kurs je namenjen onima koji žele da steknu kompetencije junior developer-a za razvoj mobilnih aplikacija na iOS platformi. Na ovom kursu možete steći predznanje neophodno za uspešno praćenje nastave na Advanced iOS development kursu.

  Kurs iOS app development je podeljen na dve logičke celine, odnosno, modula: Programski jezik Swift (modul 1) i Osnove razvoja aplikacija za iOS platformu (modul 2). Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

 • Modul 1. Programski jezik Swift

  • Osnove programskog jezika Swift:
   - Izrazi, promenjive, konstante, tipovi podataka, operacije
   - Kontrole toka izvršavanja programa
   - Napredne kontrole toka izvršavanja programa
   - Funkcije
  • Kolekcije u programskom jeziku Swift:
   - Liste, mape, setovi
   - Iteriranje kolekcija
   - Stringovi
  • Izvedeni tipovi podataka u programskom jeziku Swift:
   - Strukture
   - Klase
   - Svojstva
   - Metode
   - Napredne klase
   - Enumeracije
  • Napredni koncepti u programskom jeziku Swift:
   - Kontrola pristupa i organizacija koda
   - Rukovanje greškama
   - Rukovane memorijom
   - Protokoli
   - Generičko programiranje

  Modul 2. Osnove razvoja aplikacija za iOS platformu

  • Xcode razvojno okuženje
  • Pregled iOS SDK (Software Development Kit):
   - Prikaz strukture iOS SDK (Cocoa Touch framework-a, Media, Core Services i Core OS)
  • MVC (Model-View-Controller) arhitektura za iOS
  • Pisanje kontrolera (UIViewController):
   - Kreiranje kontrolera
   - Startovanje kontrolera
   - Životni ciklus kontrolera
   - Veza između kontrolera i grafičkog korisničkog interfejsa
   - Praktične napomene za kontrolere
  • Rukovanje komponentama korisničkog interfejsa (GUI):
   - Rad sa osnovnim elementima korisničkog interfejsa: UIView, UIButton, UILabel, UITextField, UITextView, UISlider, UISwitch, ...
   - Praktične napomene za komponente korisničkog interfejsa
  • Rukovanje Navigacionim i TabBar kontrolerima:
   - Rad sa navigacionim kontrolerima (UINavigationController)
   - Rad sa TabBar kontrolerima (UITabbarController)
   - Praktične napomene za navigacione i TabBar kontrolere
  • Korišćenje AutoLayout i Storyboards:
   - Rad sa deklarativnim sistemom za pozicioniranje elemenata grafičkog korisničkog interfejsa (AutoLayout)
   - Rad sa vizuelnom reprezentacijom grafičkog korisničkog interfejsa (Storyboards)
   - Praktične napomene za AutoLayout i Storyboards
  • Kontejneri elemenata korisničnog interfejsa:
   - Rad sa UIScrollView komponentom
   - Rad sa UITableView komponentom
   - Rad sa UICollectionView komponentom
   - Rad sa UIStackView komponentom
   - Praktične apomene za kontejnere elemenata korisničnog interfejsa
  • Perzistencija podataka:
   - Rad sa lokalnom bazom podataka (NSUserDefaults)
   - Osnove CoreData framework-a
   - Praktične napomene za perzistovanje podataka
  • Mrežno programiranje (Networking):
   - Rad sa HTTP protokolom, REST, JSON
 • Na kraju svakog modula organizuje se poseban termin za ispit. Rezultati sa parcijalnog ispita nakon 1. modula ne utiču na sertifikaciju i služe kao informacija polazniku u kojoj meri je savladao gradivo. Nakon 2. modula organizuje se završni ispit, na osnovu kojeg se vrši sertifikacija.

  Po završetku kursa polaznicima se dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenog na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% ukupno mogućih bodova (100).