git

Verzije koda su ključne za rad u timovima i za praćenje promena u kodu. Git je alat za kontrolu verzija koji omogućava programerima da efikasno upravljaju kodom, prate promene i rade u kolaborativnom okruženju. U ovom članku, objasnićemo osnovne komande Gita, kao što su git init, git add, git commit, i kako raditi sa udaljenim repozitorijima na GitHubu.

Šta je Git?

Git je sistem za kontrolu verzija razvijen od strane Linusa Torvaldsa, kreatora Linux operativnog sistema. Git omogućava programerima da zadrže istoriju svih promena u kodu, rade na različitim granama (branch), i jednostavno integrišu promene sa drugih grana ili saradnika.

Osnovne Git Komande

git init

Komanda git init kreira novi Git repozitorijum u trenutnom direktorijumu. Ovo je prvi korak pri početku rada sa Gitom na nekom projektu.

git add

Komanda git add se koristi za dodavanje promena u indeks (staging area). Ovo je prvi korak pre nego što se promene sačuvaju u istoriji verzija.

git add ime_datoteke

Ako želite da dodate sve promene u trenutnom direktorijumu, možete koristiti:

git add .

git commit

Komanda git commit sačuvava promene iz indeksa u istoriju verzija. Svaki commit treba da ima opisnu poruku koja objašnjava šta je promenjeno.

git commit -m "Opis promene"

git status

Komanda git status prikazuje trenutni status radnog direktorijuma i indeksa. Ova komanda je korisna za proveru koje datoteke su modifikovane, koje su dodate u indeks, i koje su još uvek neindeksirane.

git log

Komanda git log prikazuje istoriju commit-ova. Ovo je korisno za pregledanje prethodnih verzija koda i promene koje su napravljene.

Rad sa Udaljenim Repozitorijumima na GitHubu

GitHub je popularna platforma za hostovanje Git repozitorijuma koja omogućava programerima da sarađuju na projektima, pregledaš promene koda, i upravljaju problemima (issues).

Kloniranje Repozitorijuma

Da biste klonirali repozitorijum sa GitHub-a, koristite komandu git clone zajedno sa URL-om repozitorijuma.

git clone https://github.com/korisnicko_ime/ime_repozitorijuma.git

Dodavanje Udaljenog Repozitorijuma

Ako već imate lokalni repozitorijum i želite da ga povežete sa udaljenim repozitorijumom na GitHubu, koristite git remote add origin komandu.

git remote add origin https://github.com/korisnicko_ime/ime_repozitorijuma.git

Slanje Promena na GitHub

Nakon što ste napravili promene u lokalnom repozitorijumu i commit-ovali ih, možete ih poslati na udaljeni repozitorijum koristeći komandu git push.

git push origin main

Ako koristite drugu granu, zamenite main imenom te grane.

Preuzimanje Promena sa GitHub-a

Da biste preuzeli najnovije promene iz udaljenog repozitorijuma, koristite komandu git pull.

git pull origin main

Zaključak

Git je moćan alat koji pomaže programerima da upravljaju kodom i sarađuju na projektima. Savladavanje osnovnih komandi Gita je prvi korak ka efikasnom korišćenju ovog alata. Nadamo se da će vam ovaj uvod pomoći da započnete sa verzionisanjem koda i postanete produktivniji u svojim projektima.

Za više informacija i resursa, možete posetiti Git dokumentaciju.